Historie

...Historien om Søsterloge nr. 19 ALEXANDRA

 

Efter at Odd Fellow Ordenen gennem loge nr. 59 Hiort Lorenzen havde vundet indpas blandt den sønderjydske befolkning i Haderslev, opstod ganske

naturligt tanken om at få Rebekka-institutionen indført i landsdelen. I løbet af kort tid meldte der sig ikke så få interesserede til optagelse i

Rebekkaloge nr. 8 Dronning Dorothea i Kolding og i november 1927 samledes disse efter indbydelse af broderloges overmester, broder  Edmund Melander

til et møde for at drøfte oprettelsen af en Rebekkaforening i Haderslev. Samtlige 10 søstre og brødre, der var kommet til stede bifaldt tanken og 

foreningen blev straks en kendsgerning. Navnet ALEXANDRA blev foreslået af broder A. Hundevadt til minde om den danskfødte engelske enkedronning,

som under 1. verdenskrig udførte et enestående barmhjertighedsarbejde til gavn for sønderjydske krigsfanger.

Historien om Alexandra kan læses på www.oddfellow-sdj.dk.

 

Til foreningens formand valgtes broder  E. Melander. I foreningen 2.' møde deltog en talrig skare af søstre fra Rebekkaloge nr. 8 Dronning Dorothea med

broder  Distriktsdeputeret Storsire Guldager i spidsen. Broder  Guldager udtalte sin store glæde over foreningens dannelse og fremhævede betydningen af,

at Rebekkasagen nu var plantet i Sønderjyllands jord. Fra Rebekkaloge nr. 8 Dronning Dorothea  side, tilsagde man den nyoprettede forening al mulig støtte.

Foreningen fik god tilgang af nye søstre og det varede ikke længe før spørgsmålet om logedannelse kom på dagsordnen. Man var dog enig om ,at 

alle forberedelser skulle træffes med fornøden grundighed og først i oktober 1927 var det så vidt fremskreden,at man kunne nedsætte et  udvalg til  at 

træffe de nødvendige forberedelser.

 

Den 23. marts 1930 blev Rebekkaloge nr. 19 Alexandra stiftet med 20 medlemmer.

Overmester br. E. Melander

Undermester str. Margrethe Rendal

Sekretær str. Carla Melander

Kasserer str. Frida Hundevadt

Skatmester str. Karen Petersen

 

Logen tog straks fat på arbejdet. Det var i den første tid især det rituelle, der lagde beslag på kræfterne, idet man anså det for at være af afgørende betydning,

at ritualet blev fremført på en smuk og formfuld måde som muligt. Det fremgård af de rituelle bøger, at der har været god brug herfor, idet logen siden sin oprettelse

har foretaget langt over 100 indvielser.

Efter 5 år trådte be. Edmund Melander tilbage som overmester, så kom en kvindelig overmester, søster  Margrethe Rendal, men hun måtte fraflytte byen kort efter, og 

hvervet blev så overdraget til søster  Carla Melander indtil januar 1942, da søster Frida Hundevadt blev valgt.

 

Logens emblem forestiller Guldhornene, der i 1639-1734 blev fundet ved Gallehus ved Tønder.

Logens dragter til brug ved gradearbejdet er på smukkeste vis forarbejdet og syet af søster  Sofie Spedtsberg og søster  eksmester  Kirsten Dall.

Andre søstre har også beriget logen med smukke håndarbejder i form af broderede borløber m.v. hæklede servietter og håndmalede vaser i loge design.

Der afholdes møde 2. og 4. torsdag i tridsrummet januar - maj og igen september -  december.

Logebygningen ejes i fællesskab af brødre og søstre.

 

Søsterloge nr. 19 Alexandra er moderloge for følgende:

Loge nr. 20  Veritas, Sønderborg stiftet den 11. september 1932

Loge nr. 45  Tre Gyldne Ringe,  Tønder stiftet den 7. november 1964

Loge nr. 46  Kilden, Aabenraa stiftet 6. marts 1965

Loge nr. 84  Svanen, Sønderborg stiftet 7. oktober 1995

 

Allerede i 1928 begyndte søstrene at strikke børnetøj, som blev uddelt til børn fra trængende hjem samtidig med der blev afholdt julefester for dem.

Søstrene uddelte endvidere hvert år til jul gavepakker. Ensomme gamle og blinde blev med mellemrum inviteret til kaffebord med underholdning. Midlerne 

blev tilvejebragt ved kontingenter og frivilligt bidrag. Gode humanitære opgaver, som stadig holdes i hævd.

Søsterloge nr. 19 har været præget af harmoni og fremgang, søstrene har sluttet op om logens arbejde, der har altid været god tilslutning til møderne.

Der er i de forløbne år skabt forskellige traditioner, men den røde tråd igennem det hele er det humanitære arbejde.

 

I dag skaffer vi penge til det humanitære arbejde gennem indsamling blandt søstrene og ved i efteråret i november måned af afholde KREATIV MARKED,

der er åbent for offentligheden, og som er vores største indtægtskilde.

Hvert efterår arrangeres der en aftenfest for blinde og svagtseende medborgere og en forårsfest for enlige ældre, i de senere år nu sammen med broderlogerne.

Forårsfesten eksisterer dog ikke mere.

Logen har skænket flere Tv apparater til Haderslev Sygehus.

Overskudet fra et lille lotteri ved møderne gik bl.a. til logens 75 års fødselsdagi 2005 og til humanitære arbejde.

Fellow Sisters var et sangkor på  7 - 10 søstre, der bl. a. underholdt på plejehjem m.v.

Igennem årene har logen været sponsor for fllere " plejebørn" fra Sri Lanka.

Vores kontingent går til logens drift,vedligeholdelse af bygningen samt forskellige humanitære opgaver.

Logen har haft 2. Distriktsdeputeret Storsire,   søster Tove Eilersen og søster  Jytte Hansen.